Entrepreneurship 2.0 – Sairee Chahal, Jalak Jobanputra, Richa Kar & Shilpa Kannan